Эрдэнэ Зуу музейг
2011-2017 онд үзсэн аялагч, жуулчдын нийт тоо

2011 он
25,014
2012 он
37,520
2013 он
40,480
2014 он
40,163
2015 он
41,550
2016 он
42,789
2017 он
47,400
 1. Эрдэнэ Зуу музейн 2011-2015), (2013-2017 он)-ийн үзэгчид, жуулчдын урсгал, динамикийн судалгаа
 2. Соёлын өвийг хамгаалах, ашиглахад нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, орон нутгийг хөгжүүлэх судалгааны ажил
 3. Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын уур амьсгалын судалгаа
 4. Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын археологийн судалгааны тойм
 5. Бат-өлзий сумын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын бүртгэн баримтжуулалтыг сайжруулах болон хайгуул судалгаа
 6. Хашаат сумын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын бүртгэн баримтжуулалтыг сайжруулах болон хайгуул судалгаа
 7. Хотонт сумын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын бүртгэн баримтжуулалтыг сайжруулах болон хайгуул судалгаа
 8. Хужирт сумын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын бүртгэн баримтжуулалтыг сайжруулах болон хайгуул судалгаа
 9. Дэлхийн өв-орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар дахь соёлын биет бус өвийн өнөөгийн байдал
 10. Уламжлалт шагайн тоглоом наадгайн төрлийг илэрхийлэх Судалгааны зарим үр дүнгээс
 11. Хархорум хотын археологийн судалгааны тойм
 12. Хундын хоолойн тавдугаар дөрвөлжин
 13. Орхоны хөндийн Хархорумын ойр орчин дахь хээр орших түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг аялал жуулчлал, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нь
 14. Хөшөө цайдам дахь түрэгийн хаант улсын үеийн дурсгалын археологийн судалгааны тойм
 15. Уйгарын нийслэл харбалгас хотын археологийн судалгааны товч тойм